• 1

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Telefon +48 509 488 066                Email hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon +48 509 488 066
Email hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon
+48 509 488 066

Email
hanza@hanzaconsulting.pl

Szkodę z OC zawodowej Inżyniera budownictwa  może zgłosić zarówno ubezpieczony (kierownik budowy, projektant, inspektor nadzoru, rzeczoznawca budowlany) jak i osoba poszkodowana.

 

 

O fakcie powstania szkody należy zawiadomić niezwłocznie Ubezpieczyciela przez Brokera, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od powstania szkody lub chwili uzyskania wiadomości o zgłaszanym przez poszkodowanego roszczeniu, które może rodzić odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego.

 

Zgłoszenia szkody można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie formularz zgłoszenia szkody faksem, mailem lub pocztą na adres Brokera. Ubezpieczeni Inżynierowie wypełniają również  pełnomocnictwo dla brokera w celu reprezentowania Ubezpieczonego przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

 

Uwaga!

W celu przyspieszenia likwidacji szkody prosimy o załączenie do zgłoszenia: kopii zaświadczenia o członkostwie w Izbie, kontraktu oraz kopii posiadanych uprawnień budowlanych.

 


HANAZ BROKERS Sp. z o.o.

ul. Jasna 15, 00-003 Warszawa

tel. (022) 827 99 30, fax (022) 827 98 11

e-mail: hanza@hanzabrokers.pl


 

Broker w przypadku jakichkolwiek problemów przy likwidacji szkody służy fachową pomocą i wsparciem.

 


 

W przypadku zgłoszenia szkody do Brokera należy również  załączyć pełnomocnictwo dla brokera oraz pełnomocnictwo dla kancelarii prawnej.

W terminie 7 dni od daty zgłoszenia szkody Ubezpieczyciel potwierdza jego przyjęcie, informując o tym Brokera, ubezpieczonego, poszkodowanego oraz jednostkę Ubezpieczyciela właściwą do przeprowadzenia likwidacji szkody.Sposób i termin wypłaty odszkodowania

 

Odszkodowanie wypłacane jest poszkodowanemu lub osobie uprawnionej w granicach odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego, nie wyżej niż do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

 

Wypłata odszkodowania i zwrot kosztów następuje na pisemny wniosek poszkodowanego lub osoby uprawnionej zgłoszony do Ubezpieczyciela.

 

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

 

W przypadku, gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania, okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłacane jest w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

 

W terminie 30 dni od zawiadomienia o szkodzie Ubezpieczyciel zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego oraz wypłaca bezsporną część odszkodowania.


Aktualności

  • Hanza w Informatorze „Inżynier Warmii i Mazur” +

    Odpowiedzialność cywilna uczestników procesu budowlanego czyli gdy przepraszam nie wystarczy. Czytaj dalej
  • Artykuł dla Gazety Finansowej +

    Broker ubezpieczeniowy reprezentuje klienta i to jest podstawowa różnica pomiędzy innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie ubezpieczeniowym. Pozostałe podmioty reprezentują towarzystwa Czytaj dalej
  • Promocja Poradnika „Budowlany proces inwestycyjny" +

    Kupując w Grupie HANZA ubezpieczenie za poradnik zapłacisz tylko jedynie 18 zł (z Vat) + koszt przesyłki(rabat 60% od ceny nominalnej Czytaj dalej
  • 1