• 1

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Telefon +48 509 488 066                Email hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon +48 509 488 066
Email hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon
+48 509 488 066

Email
hanza@hanzaconsulting.pl

Ubezpieczenie kosztów obsługi sporów podatkowych - Allianz Podatnik

 

("Inżynier Budownictwa" nr 10/2005)

 

Według znanego powiedzenia na świecie są dwie rzeczy pewne: śmierć i podatki. Reklamując swój nowy produkt Allianz wyraża nadzieję, że wkrótce dołączy do nich również jeszcze jedna: ubezpieczenie Allianz Podatnik - pierwsze na europejskim rynku ubezpieczenie dla podatników. Ubezpieczenie ma za zadanie chronić przed ryzykiem ponoszenia kosztów sporów podatkowych z organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej, zapewniając usługi profesjonalnego doradcy podatkowego, zastępstwo pełnomocnika w trakcie trwania procesu oraz pokrycie jego kosztów. W dzisiejszym numerze "Inżyniera" przedstawiamy nowe, funkcjonujące od maja tego roku, ubezpieczenie kosztów obsługi sporów podatkowych.

Dlaczego warto
Niestabilny system podatkowy, błędne decyzje urzędów skarbowych, możliwość spowodowania zaległości podatkowej w sposób niezamierzony - te wszystkie czynniki generują ryzyko ponoszenia przed podatników kosztów związanych z prowadzeniem sporów podatkowych. Samodzielne prowadzenie takich sporów angażuje czas i środki przedsiębiorcy i jego służb księgowych, a koszty obsługi doradców podatkowych nie są małe. Receptą na te problemy ma być polisa Allianz Podatnik, która według jej twórców ma złagodzić nierównowagę sił pomiędzy podatnikiem i fiskusem. Dzięki zawarciu ubezpieczenia podatnik przerzuca na zakład ubezpieczeń ryzyko ponoszenia kosztów pomocy prawnej w przypadku zajścia zdarzenia objętego niniejszym ubezpieczeniem, a jednocześnie uzyskuje w ramach realizacji ubezpieczenia dostęp do usług świadczonych przez profesjonalną firmę doradztwa podatkowego.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest umożliwienie ubezpieczonemu ochrony prawnej w zakresie prowadzenia sporów podatkowych przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi poprzez organizację i sfinansowanie kosztów pomocy prawnopodatkowej. Partnerem Allianz w zakresie realizacji ubezpieczenia jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., jeden z liderów rynku doradztwa podatkowego.


Ochroną ubezpieczeniową objęte są spory podatkowe zaistniałe na terenie RP, które podlegają polskiej jurysdykcji i co do których postępowanie toczy się na terenie RP. Ubezpieczenie obejmuje koszty powstałe w danym rocznym okresie ubezpieczenia przy obsłudze maksymalnie trzech różnych sporów podatkowych.


O jakiego rodzaju spory podatkowe chodzi?

W rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia, za spór podatkowy uważa się postępowania podatkowe albo skarbowe toczące się przed organami podatkowymi lub organami kontroli skarbowej oraz postępowania w sprawach podatkowych przed sądami administracyjnymi, wynikające ze statusu ubezpieczonego jako podatnika lub jako płatnika, lub jako inkasenta należności podatkowych, bądź wynikającego z odpowiedzialności podmiotu jako następcy prawno-podatkowego w rozumieniu ordynacji podatkowej.


Zdarzeniem powodującym objęcie podatnika ubezpieczeniem jest wszczęcie z urzędu przez właściwy organ postępowania podatkowego w zakresie obowiązków podatkowych, zobowiązań podatkowych oraz należności, do których ma zastosowanie Ordynacja podatkowa, a także w zakresie innych niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym oraz wszczęcie kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej dotyczącej obowiązków lub zobowiązań podatkowych.

 

Zalety ubezpieczenia

 • ograniczenie kosztów prowadzenia sporów podatkowych
 • dostęp do usług jednego z liderów rynku doradztwa podatkowego
 • odciążenie służb księgowych w długotrwałym sporze przed wszystkimi właściwymi organami i sądami

 

Za co płaci zakład ubezpieczeń

W zakresie zagwarantowanym w umowie ubezpieczenia ubezpieczyciel pokrywa koszty obsługi ubezpieczonego, związane z:

 • sporządzaniem projektów pism procesowych w postępowaniu przed właściwymi organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi,
  w tym: sporządzaniem zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołów w kontroli podatkowej, protokołów kontroli w postępowaniu skarbowym, protokołów w postępowaniu podatkowym, sporządzaniem odwołań od decyzji organów I i II instancji, sporządzaniem zażaleń, skarg, skarg kasacyjnych, sporządzaniem wszelkich innych pism procesowych w powyższych postępowaniach;
 • reprezentacją ubezpieczonego w postępowaniach, o których mowa wyżej, w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez ubezpieczonego osobie wyznaczonej w trybie przewidzianym warunkami ubezpieczenia. Co istotne, suma ubezpieczenia w ramach umowy nie jest limitowana.
  Sam ubezpieczony pokrywa jedynie koszty obsługi każdego sporu do wysokości 500 PLN, tj. do wysokości przewidzianej w ubezpieczeniu franszyzy redukcyjnej.


Ubezpieczenie nie zapewni oczywiście pokrycia samego podatku i innych opłat publicznoprawnych, podobnie jak kosztów odszkodowań, które musi zapłacić ubezpieczony, grzywien, kra administracyjnych lub sądowych, odsetek za zwłokę, kosztów wpisów sądowych. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje obrony interesów prawnych z zakresu prawa celnego, prawa karnego, prawa karnego skarbowego, ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz innych danin publicznych nie wynikających z przepisów prawa podatkowego. Nie obejmuje ono także postępowań egzekucyjnych dotyczących zobowiązań podatkowych oraz zaległości podatkowych oraz postępowań w sprawie odroczenia terminu płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

 

Jak zawrzeć i ile kosztuje ubezpieczenie
Ubezpieczenie zawierane jest na pisemny wniosek ubezpieczonego. W treści wniosku należy podać podstawowe informacje niezbędne do oceny ryzyka i kalkulacji kosztów ubezpieczenia. Zawiera on w szczególności takie dane jak: nazwa i adres firmy, rodzaj prowadzonej działalności, forma rozliczeń podatkowych, okres ubezpieczenia, wysokość przychodów.


Przy ocenie ryzyka brane są pod uwagę przez ubezpieczyciela określone czynniki.


We wniosku o ubezpieczenie znajdują się pytania o ewentualne stosowanie przez firmę obniżonych stawek opodatkowania uprawniających do zwrotu podatku, uprawnienie do zwrotu podatku niezależnie od stosowania obniżonych stawek, o korzystanie z ulg i odliczeń podatkowych, o przedmiotowe i podatkowe zwolnienia od podatku oraz korzystanie z ulg podatkowych o charakterze warunkowym. Trzeba także odpowiedzieć na pytanie, czy w stosunku do firmy toczy się lub firma bierze udział w postępowaniu podatkowym nie objętym ochroną ubezpieczeniową.


Wysokość składki ustala się na podstawie indywidualnej oceny ryzyka oraz regulacji obowiązującej taryfy składek. Składka za ubezpieczenie jest płatna z góry za cały roczny okres ubezpieczenia. Na wniosek ubezpieczonego może być rozłożona na raty. Po przesłaniu wniosku o ubezpieczenie ubezpieczony otrzyma polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia, numer konta, na jaki należy wpłacić składkę oraz ogólne warunki ubezpieczenia.

Taryfa składek za ubezpieczenie Allianz Podatnik przedstawia się następująco:

 

Obrót za rok ubiegły Składka roczna
do 1 mln zł 1.000 zł
od 1 do 3 mln zł 1.500 zł
od 3 do 10 mln zł 3.000 zł
od 10 do 25 mln zł 4.500 zł
od 25 do 40 mln zł 6.000 zł
powyżej 40 mln zł ustalana indywidualnie

 

Umowa jest zawarta na okres roczny, począwszy od początku okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie rozpoczyna się jednak nigdy wcześniej niż w dzień po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty za dany okres ubezpieczenia.

Przy zawarciu pierwszej umowy ubezpieczenia przewidziano okres karencji. Odpowiedzialność Allianz rozpoczyna się po upływie 6 tygodni po zapłacie składki. Celem takiego rozwiązania jest to, by polisa chroniła wyłącznie przed przyszłymi sporami z fiskusem.

Jak działa ubezpieczenie
W momencie zaistnienia sporu podatkowego - wszczęcia postępowania przez właściwy organ ubezpieczony ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie zakładu ubezpieczeń w terminie umożliwiającym podjęcie obrony prawnej. Ubezpieczony jest zobowiązany także przekazać Allianz wszelkie informacje, dokumenty i inne dowody dotyczące sporu. Następnie zawierana jest umowa pomiędzy ubezpieczonym a podmiotem obsługującym ubezpieczenie (spółką doradztwa podatkowego) oraz udzielane jest osobie wskazanej przez podmiot obsługujący pełnomocnictwo do reprezentowania ubezpieczonego w sporze.

Podmiot obsługujący na podstawie przekazanej dokumentacji dokonuje wstępnej oceny sprawy pod kątem ochrony ubezpieczeniowej. W sytuacji, w której podmiot dokonujący oceny stwierdzi, że nie ma szansy korzystnego dla ubezpieczającego rozstrzygnięcia lub obrona jego interesów prawnych jest sprzeczna z prawem, ochrona ubezpieczeniowa z polisy nie jest udzielana. Warunki ubezpieczenia przewidują jednak jeszcze dodatkową możliwość weryfikacji oceny sprawy przez inną firmę doradczą. W przypadku odmiennego stanowiska, sprawa może zostać przekazana do obsługi innemu podmiotowi.

W przypadku podjęcia obsługi sporu ubezpieczenie funkcjonuje w sposób następujący. Podmiot obsługujący przystępuje do wykonywania swoich czynności (np. sporządzania pism, odwołań) i za świadczone usługi wystawia faktury VAT na ubezpieczonego. Faktury te są pokrywane przez Allianz najpóźniej z upływem terminu płatności określonym w fakturze. Procedura likwidacji szkody jest zatem uproszczona - wszelkie rozliczenia są dokonywane pomiędzy podmiotem obsługującym a zakładem ubezpieczeń.

Przedstawione ubezpieczenie z pewnością zasługuje na uwagę, w szczególności swoim nowatorstwem i interesującą konstrukcją udzielania ochrony ubezpieczeniowej, a także - biorąc pod uwagę faktyczne koszty prowadzenia sporów podatkowych - niewygórowaną ceną. Nie chroni ono oczywiście przed fiskusem jako takim i nakładanymi przez niego dolegliwościami, jednakże może skutecznie łagodzić nierównowagę sił pomiędzy podatnikiem i fiskusem, co było jednym z głównych założeń twórców ubezpieczenia. Według szacunków Allianz ubezpieczenie to w ciągu roku ma zawrzeć 10.000 przedsiębiorców.

Zainteresowani ubezpieczeniem Allianz Podatnik członkowie PIIB mogą kontaktować się z brokerem ubezpieczeniowym i doradcą Izby - Hanza Brokers Sp. z o.o. (infolinia: 0 801 384 666, e-mail: hanza@hanzabrokers.pl).

Aktualności

 • Hanza w Informatorze „Inżynier Warmii i Mazur” +

  Odpowiedzialność cywilna uczestników procesu budowlanego czyli gdy przepraszam nie wystarczy. Czytaj dalej
 • Artykuł dla Gazety Finansowej +

  Broker ubezpieczeniowy reprezentuje klienta i to jest podstawowa różnica pomiędzy innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie ubezpieczeniowym. Pozostałe podmioty reprezentują towarzystwa Czytaj dalej
 • Promocja Poradnika „Budowlany proces inwestycyjny" +

  Kupując w Grupie HANZA ubezpieczenie za poradnik zapłacisz tylko jedynie 18 zł (z Vat) + koszt przesyłki(rabat 60% od ceny nominalnej Czytaj dalej
 • 1