UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Telefon +48 509 488 066                Email hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon +48 509 488 066
Email hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon
+48 509 488 066

Email
hanza@hanzaconsulting.pl

OC Pracowni Projektowych

 • Opis
 • Jak kupić?
 • Zakres
 • Do pobrania

Zakres ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna  zawodowa dla Pracowni Projektowej gdy wskutek wykonania przez ubezpieczonego czynności zawodowych wyrządzona zostanie osobie trzeciej szkoda, do naprawienia której zobowiązany jest ubezpieczony.

DLA KOGO?

Ubezpieczenie adresowane jest do Pracowni Projektowych przeznaczone jest zarówno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i wszystkich spółek prawa handlowego.

ZALETY:

 • Brak franszyzy redukcyjnej – zniesiony udział własny
 • Zastosowanie trigger’a ACT COMMITED – Ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte wszelkie szkody, których data powstania będzie zawarta w okresie trwania polisy, natomiast mogą one ujawnić się po zakończeniu polisy. Towarzystwo odpowiada za szkody aż do momentu przedawnienia roszczeń wg KC. (w przypadku szkód majątkowych do 10 lat, w przypadku szkód na osobie do 30 lat)
 • Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku szkód powstałych w wyniku „rażącego niedbalstwa”
 • Czyste straty finansowe – z definicji jest to uszczerbek majątkowy nie będący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową (w celu szerszego zapoznania się z tematem zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://www.hanzabrokers.pl/publikacje/poradnik-ubezpieczeniowy/151-czysta-strata-finansowa-przykad-dla-pracowni-projektowych.html)
 • Ubezpieczenie nie jest zawężone tylko do jednego kontraktu – obejmuje swoim zakresem całą działalność zawodową wykonywaną przez firmę
 • Odpowiedzialność za wszystkich podwykonawców oraz pracowników z którymi firma zawarła umowy cywilno prawne (umowy pisemne)
 • Umową objęte są także szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonania kontraktu
 • Atrakcyjna cena w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia

Ponadto jako broker specjalizujący się w obsłudze podmiotów sektora budowlanego aktywnie wspieramy naszych klientów w procesie likwidacyjnym szkód. Zapewniamy bieżącą obsługę zawartej umowy oraz wiele innych czynności do których klient może upoważnić brokera.

Jak kupić ubezpieczenie OC Pracowni Projektowej

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem ubezpieczenia skontaktuj się z naszym doradcą
kom.: 509 488 066
e-mail: hanza@hanzaconsulting.pl

KROK 1 – wypełnij wniosek

Jeżeli jesteś członkiem OIIB wypełnij wniosek

Jeżeli nie jesteś członkiem OIIB wypełnij wniosek

KROK 2 – opłać składkę

Jeżeli jesteś członkiem OIIB opłać składkę na nr konta wskazany we wniosku i prześlij e-mailem na adres: hanza@hanzaconsulting.pl

Jeżeli nie jesteś członkiem OIIB płatność należy zrealizować po zawarciu ubezpieczenia na nr konta wskazany w polisie

KROK 3 – dokumenty polisowe

Po otrzymaniu niezbędnych dokumentów skan polisy wyślemy na wskazany adres e-mail a oryginały pocztą

KROK 4 – odeślij dokumenty

Po otrzymaniu polisy, podpisane dokumenty (polisę i oryginał wniosku) należy odesłać do nas.

 

Początek ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia obowiązuje najwcześniej od dnia następnego po zawarciu polisy lub od późniejszej daty wybranej przez ubezpieczonego.

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna  zawodowa dla Pracowni Projektowej gdy wskutek wykonania przez ubezpieczonego czynności zawodowych takich jak:

 - projektowanie budowlane,
 - sprawdzanie projektów architektoniczno – budowlanych,
 - wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
 - sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
 - rzeczoznawstwo budowlane,
 - sprawowania nadzoru autorskiego

wyrządzona zostanie osobie trzeciej szkoda, do naprawienia której zobowiązany jest ubezpieczony.
W ramach umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela ochrony za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego, jego pracowników oraz jego podwykonawców - firmy lub osoby pracujące w jego imieniu lub na jego rzecz na podstawie pisemnej umowy zawartej z ubezpieczonym, za które ten ponosi odpowiedzialność.

Najistotniejsze kwestie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zawodowej Pracowni Projektowej

 - Czasowy zakres ubezpieczenia (triggery czasowe)

Zastosowanie trigger’a ACT COMMITED – Ochroną ubezpieczeniową zostaną pokryte szkody, których data powstania będzie zawarta w okresie trwania polisy, natomiast mogą one ujawnić się po zakończeniu polisy. Towarzystwo odpowiada za szkody aż do momentu przedawnienia roszczeń wg KC. (w przypadku szkód majątkowych do 10 lat, w przypadku szkód na osobie do 30 lat)

Zastosowanie trigger’a CLAIMS MADE - ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki błędów (np. projektowych), które doprowadziły do szkody, jeśli nastąpiły w okresie trwania ubezpieczenia. Jednak zgłoszenie roszczenia musi nastąpić w okresie obowiązywania polisy.

 - Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa

rozumiane jest nie tylko jako brak należytej staranności; to kwalifikowana postać braku zwykłej staranności w przewidywaniu skutków, zachowanie bardziej naganne i niewłaściwe, graniczące z umyślnością. Należy wskazać, że w każdym przypadku punktem wyjścia do rozważań nad rażącym niedbalstwem jest kategoria należytej staranności.

 - Czyste straty finansowe / Czysta szkoda majątkowa

Z definicji jest to uszczerbek majątkowy nie będący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową (w celu szerszego zapoznania się z tematem zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://www.hanzabrokers.pl/publikacje/poradnik-ubezpieczeniowy/151-czysta-strata-finansowa-przykad-dla-pracowni-projektowych.html)

 - Ochrona dla szkód wyrządzonych przez podwykonawców

W przypadku roszczeń kontraktowych (czyli roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania) Pracownia Architektoniczna odpowiada za szkody wyrządzone przez swoich podwykonawców, czyli za wszystkie błędy projektowe popełnione przez projektantów, którym zlecone zostały prace.

 - Ochrona dla szkód wyrządzonych przez pracowników ubezpieczonego

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca odpowiada za szkody wyrządzone przez pracowników. W przypadku szkody wyrządzonej przez pracownika roszczenie zostanie skierowane do pracodawcy.

 - Ustalenie wysokości sumy gwarancyjnej

Ustalenie sumy gwarancyjnej na podstawie wysokości wynagrodzenia za dany kontrakt jest rozwiązaniem niewystarczającym. Sumę gwarancyjną należy wyznaczyć na podstawie potencjalnej szkody, która może się zdarzyć.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej Pracowni Projektowej można dodatkowo rozszerzyć o następujące ryzyka:

 1. szkody wynikające z obsunięcia, zapadania się ziemi, osiadania gruntu,
 2. szkody w środowisku,
 3. przekroczenie ustalonych kosztów, o ile stanowią one następstwo szkody wynikłej z uchybienia ubezpieczonego, objętej zakresem ubezpieczenia,
 4. przekroczenie ustalonego terminu budowy,
 5. koszty przeprojektowania
 6. szkody wynikłe z badań / prac geodezyjnych i/lub geologicznych,
 7. szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności biurowej,
 8. szkody wyrządzone pracownikom,
 9. szkody wyrządzone w najmowanych nieruchomościach,
 10. szkody w powierzonej dokumentacji,

 

Kiedy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architekta jest niewystarczające:

 • działalność prowadzona jest w formie spółki posiadającej osobowość prawną,
 • prace zlecane są podwykonawcom,
 • projekty wykonują pracownicy z uprawnieniami (OC obowiązkowe nie obejmuje szkód wyrządzonych przez pracowników z uprawnieniami, obejmuje działania ubezpieczonego architekta) ,
 • zakres prowadzonej działalności jest szerszy niż wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określonych w Prawie budowlanym (np. pełnienie funkcji inwestora zastępczego, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu),
 • wymogi kontraktowe przedstawione przez zamawiającego