UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Telefon +48 509 488 066                Email hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon +48 509 488 066
Email hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon
+48 509 488 066

Email
hanza@hanzaconsulting.pl

Ubezpieczona działalność - Wykonywanie audytów energetycznych przedsiębiorstw na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego, ponoszoną w zakresie określonym przepisami prawa, za Czyste Szkody Majątkowe wyrządzone Osobom Trzecim wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych, wymienionych w umowie ubezpieczenia, przez niego samego albo osobę, za którą ponosi odpowiedzialność.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt, ksiąg rachunkowych, faktur i innych dokumentów związanych z wykonywaniem działalności zawodowej, z wyjątkiem pieniędzy i papierów wartościowych. Do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt i innych dokumentów związanych z wykonywaniem działalności zawodowej stosuje się postanowienia o Czystych Szkodach Majątkowych.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia z tytułu szkód wyrządzonych Osobom Trzecim wskutek nieprawidłowej edycji dokumentów oraz utraty, zniekształcenia, uszkodzenia lub niewłaściwego przesyłania informacji, w tym drogą elektroniczną (e-mail) lub w wyniku włamania przez Osoby Trzecie do systemu informatycznego Ubezpieczonego.

Postanowienia dodatkowe:

W odniesieniu do kosztów, o których mowa w § 2 ust. 3 warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej UK/EO/000/01/01/16 (zabezpieczenie sądowe) zostaje ustalony sublimit w wysokości 200.000 PLN na wszystkie koszty poniesione w okresie ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za roszczenia regresowe skierowane wobec niego z tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były Osoby Trzecie. W odniesieniu do tych roszczeń ustalony zostaje sublimit w wysokości 20% Sumy Gwarancyjnej na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe.

Warunki niniejszej oferty obowiązują pod warunkiem:

co najmniej dwuletniego doświadczenia osób odpowiedzialnych za kierowanie zespołem audytorskim w zakresie prac dotyczących poprawy efektywności energetycznej, tj. wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej lub audytów efektywności energetycznej lub pokrewnych audytów energetycznych w przedsiębiorstw;

brak jakichkolwiek szkód/roszczeń z tytułu działalności w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych przedsiębiorstw lub pokrewnych (np. audytów efektywności energetycznej).

Wyłączenia:

W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych w § 5 warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej UK/EO/000/01/01/16, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu:

nieosiągnięcia zakładanych oszczędności energii;

szkód polegających na poniesieniu wyższych niż zakładane kosztów w celu przeprowadzenia przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz uzyskania zakładanych oszczędności energii.

Odmiennie niż stanowi § 5 ust. 1 pkt 10) ubezpieczenie nie obejmuje szkód wyrządzonych rażącym niedbalstwem.

Franszyza redukcyjna - 5% wysokości szkody, nie mniej niż 5.000 PLN na każdy Wypadek Ubezpieczeniowy

Płatność składki: Jednorazowo; 2 równe raty (zwyżka składki 5%); 4 równe raty (zwyżka składki 8%);

Zawarcie ubezpieczenia:

Należy wypełnić poniżej zamieszczony wniosek i przesłać na adres hanza@hanzaconsulting.pl

Na jego podstawie wystawiona zostanie polisa. Płatność składki na rachunek wskazany na polisie.

Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykonującej audyty efektywności przedsiębiorstw (pobierz)

Warunki ubezpieczenia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (pobierz)