UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Telefon +48 509 488 066                Email hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon +48 509 488 066
Email hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon
+48 509 488 066

Email
hanza@hanzaconsulting.pl

OC Firm Ogólnobudowlanych

  • Opis
  • Jak kupić?
  • Zakres
  • Do pobrania

Zakres ubezpieczenia

Oferujemy ubezpieczenie obejmujące między innymi szkody powstałe wskutek nienależytego wykonania prac budowlanych/kontraktu budowlanego, szkody powstałe w trakcie prowadzenia prac na placu budowy, jak i szkody powstałe już po zakończeniu prac, a wynikłe z nienależytego wykonania usług.

DLA KOGO?

Ubezpieczenie adresowane jest do Firm Budowlanych. Przeznaczone jest zarówno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i wszystkich spółek prawa handlowego.

ZALETY:

  • Brak franszyzy redukcyjnej – zniesiony udział własny
  • Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku szkód powstałych w wyniku „rażącego niedbalstwa”
  • Ubezpieczenie nie jest zawężone tylko do jednego kontraktu – obejmuje swoim zakresem całą działalność zawodową wykonywaną przez firmę
  • Odpowiedzialność za wszystkich podwykonawców oraz pracowników z którymi firma zawarła umowy cywilno prawne (umowy pisemne)
  • Atrakcyjna cena w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia

Ponadto jako broker specjalizujący się w obsłudze podmiotów sektora budowlanego aktywnie wspieramy naszych klientów w procesie likwidacyjnym szkód. Zapewniamy bieżącą obsługę zawartej umowy oraz wiele innych czynności do których klient może upoważnić brokera.

Jak kupić ubezpieczenie OC Pracowni Architektonicznych

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem ubezpieczenia skontaktuj się z naszym doradcą
kom.: 509 488 066
e-mail: hanza@hanzaconsulting.pl

KROK 1 – wypełnij wniosek

Jeżeli jesteś członkiem OIIB wypełnij wniosek

Jeżeli nie jesteś członkiem OIIB wypełnij wniosek

KROK 2 – opłać składkę

Jeżeli jesteś członkiem OIIB opłać składkę na nr konta wskazany we wniosku i prześlij e-mailem na adres: hanza@hanzaconsulting.pl

Jeżeli nie jesteś członkiem OIIB płatność należy zrealizować po zawarciu ubezpieczenia na nr konta wskazany w polisie

KROK 3 – dokumenty polisowe

Po otrzymaniu niezbędnych dokumentów skan polisy wyślemy na wskazany adres e-mail a oryginały pocztą

KROK 4 – odeślij dokumenty

Po otrzymaniu polisy, podpisane dokumenty (polisę i oryginał wniosku) należy odesłać do nas.

 

Początek ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia obowiązuje najwcześniej od dnia następnego po zawarciu polisy lub od późniejszej daty wybranej przez ubezpieczonego.

ZAKRES

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest OC deliktowa za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego oraz OC kontraktowa wynikająca z nienależytego wykonania warunków umowy. W ramach umowy ubezpieczyciel udziela ochrony za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego, jego pracowników oraz jego podwykonawców - firmy lub osoby pracujące w jego imieniu lub na jego rzecz na podstawie pisemnej umowy zawartej z ubezpieczonym, za które ten ponosi odpowiedzialność. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody osobowe, rzeczowe oraz straty finansowe będące następstwem szkody osobowej lub rzeczowej, będące następstwem ubezpieczonych działań lub zaniechania działań powstałych w okresie ubezpieczenia, przy czym szkody mogą powstać, ujawnić się, lub być zgłoszone także po zakończeniu okresu ubezpieczenia z zachowaniem okresu przedawnienia roszczeń określonym w kodeksie cywilnym. Powyższe postanowienie dotyczy wszystkich klauzul rozszerzających zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Najistotniejsze kwestie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Firmy Budowlanej

 - Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa

rozumiane jest nie tylko jako brak należytej staranności; to kwalifikowana postać braku zwykłej staranności w przewidywaniu skutków, zachowanie bardziej naganne i niewłaściwe, graniczące z umyślnością. Należy wskazać, że w każdym przypadku punktem wyjścia do rozważań nad rażącym niedbalstwem jest kategoria należytej staranności.

 - Czyste straty finansowe / Czysta szkoda majątkowa

Z definicji jest to uszczerbek majątkowy nie będący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową (w celu szerszego zapoznania się z tematem zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://www.hanzabrokers.pl/publikacje/poradnik-ubezpieczeniowy/150-co-to-jest-czysta-strata-finansowa-przykad-dla-firmy-ogolnobudowlanych-i-instalacyjnych.html

 - Ochrona dla szkód wyrządzonych przez podwykonawców

W przypadku roszczeń kontraktowych (czyli roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania) Firma Budowlana odpowiada za szkody wyrządzone przez swoich podwykonawców.

 - Ochrona dla szkód wyrządzonych przez pracowników ubezpieczonego

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca odpowiada za szkody wyrządzone przez pracowników. W przypadku szkody wyrządzonej przez pracownika roszczenie zostanie skierowane do pracodawcy.

 - Ustalenie wysokości sumy gwarancyjnej

Ustalenie sumy gwarancyjnej na podstawie wysokości wynagrodzenia za dany kontrakt jest rozwiązaniem niewystarczającym. Sumę gwarancyjną należy wyznaczyć na podstawie potencjalnej szkody, która może się zdarzyć.