• "Budowlany proces inwestycyjny"

  kompendium wiedzy w procesie budowlanym
 • 1

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Telefon +48 509 488 066                Email hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon +48 509 488 066
Email hanza@hanzaconsulting.pl

Telefon
+48 509 488 066

Email
hanza@hanzaconsulting.pl

Ubezpieczenie OC – Prawa, obowiązki i zakres

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Warunki ubezpieczenia OC reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - stroną zobowiązaną do zawarcia umowy jest właściciel pojazdu zarejestrowanego w Polsce.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie szkody w mieniu i zdrowiu poszkodowanych wyrządzone z winy ubezpieczonego pojazdu. Podstawowe warunki ubezpieczenia OC są identyczne u każdego ubezpieczyciela na mocy ustawy ubezpieczeniowej. Dla wszystkich firm ubezpieczeniowych suma gwarancyjna jest jednakowa i wynosi 1 mln euro dla szkód na mieniu oraz 5 mln euro dla szkód osobowych. Do tej wysokości każde towarzystwo gwarantuje pokrycie szkód powstałych w wyniku wypadku.

Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych obejmuje nie tylko terytorium Polski, ale także sygnatariuszy Jednolitego Porozumienia, które obejmuje takie kraje jak: Andora, Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. W przypadku podróży do kraju nie wymienionego powyżej właściciel pojazdu ma obowiązek wykupienia Zielonej Karty.

Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy.
Istnieje możliwość wykupienia polisy krótkoterminowej, jeżeli pojazd mechaniczny jest:

 • zarejestrowany na stałe – jeżeli właścicielem pojazdu jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych,
 • zarejestrowany czasowo,
 • zarejestrowany za granicą,
 • pojazdem wolnobieżnym,
 • pojazdem historycznym.

Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych:

 • najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych,
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów,
 • przed przekroczeniem granicy pojazdem mechanicznym wprowadzanym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów które nie zostały zarejestrowane,
 • najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
 • najpóźniej w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy.

Ubezpieczenie OC można wypowiedzieć najpóźniej na jeden dzień przed końcem trwania polisy. Jeżeli posiadacz pojazdu nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

Zawarcie następnej umowy nie następuje, pomimo braku powiadomienia jeżeli:

 • nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy,
 • w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie, obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.

W przypadku kupna pojazdu wszelkie prawa z umowy ubezpieczenia OC zbywcy pojazdu przechodzą na nabywcę i obowiązują, do końca okresu na jaki została zawarta o ile nabywca nie złoży w okresie 30 dni od dnia zakupu samochodu wypowiedzenia tej umowy. Jeżeli nowy właściciel pojazdu nie wypowie umowy ubezpieczenia w przewidzianym terminie, ubezpieczyciel może wykonać ponowne wyliczenie należnej składki z tytułu ubezpieczenia OC, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek i zwyżek przysługujących nabywcy. Może się więc okazać, że ubezpieczyciel zażąda dopłaty składki z uwagi na większe w przypadku nowego posiadacza auta ryzyko ubezpieczeniowe. Jeżeli nabywca pojazdu dokona wypowiedzenia umowy ubezpieczenia we właściwym czasie (przed upływem 30 dni od dnia zakupu), zbywca pojazdu może liczyć na zwrot składki za każdy pełny miesiąc niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Jednak, pomimo prawidłowego wypowiedzenia ubezpieczenia przez kupującego, zbywca pojazdu może nie otrzymać zwrotu składki jeśli przed rozwiązaniem umowy nastąpiła szkoda, za którą ubezpieczyciel wypłacił lub jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie z tytułu tego ubezpieczenia OC.

Należy pamiętać, że wraz z zakupem pojazdu nabywamy zarówno prawa jak i obowiązki. Istotą zawierania ubezpieczenia OC jest wykupienie ochrony ubezpieczeniowej, która ma służyć poszkodowanym w momencie zaistnienia szkody w mieniu i zdrowiu wyrządzone z winy ubezpieczonego pojazdu. Wszystkie procedury zawierania ubezpieczeń reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003r. Towarzystwo natomiast indywidualnie ustala wysokość składki dla każdego klienta oraz prowadzi dalszą jego obsługę zgodnie instrukcjami ustawodawcy oraz pod kontrolą Krajowego Nadzoru Finansowego.

 

 

 

OC – dlaczego obowiązkowe?

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązek ten nakłada na nas ustawa z dnia 22 maja 2003r. Jest to wymóg formalny, mówi on: każdy właściciel pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce, który chce wprowadzić pojazd do ruchu musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli OC.

Czytaj więcej...

Projekt budowlany instalacji elektrycznej basenu

projekt instalacji elektrycznej basenuUbezpieczony sporządził projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznej wewnętrznej dla części basenowej obiektu użyteczności publicznej. Podczas odbiorów przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej zakwestionował system oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 

Czytaj więcej...

Publikacje Menu

Aktualności

 • Hanza w Informatorze „Inżynier Warmii i Mazur” +

  Odpowiedzialność cywilna uczestników procesu budowlanego czyli gdy przepraszam nie wystarczy. Czytaj dalej
 • Artykuł dla Gazety Finansowej +

  Broker ubezpieczeniowy reprezentuje klienta i to jest podstawowa różnica pomiędzy innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie ubezpieczeniowym. Pozostałe podmioty reprezentują towarzystwa Czytaj dalej
 • Promocja Poradnika „Budowlany proces inwestycyjny" +

  Kupując w Grupie HANZA ubezpieczenie za poradnik zapłacisz tylko jedynie 18 zł (z Vat) + koszt przesyłki(rabat 60% od ceny nominalnej Czytaj dalej
 • 1